ช้างร้องไห้ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
รังกับ
ศรีสยาม (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หวายโป่งช้าง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หวายน้ำผึ้ง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หวายน้ำผึ้ง
หวายเดาใหญ่ (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
กะพร้อ เจ้าเมืองตรัง (ใบเต็ม)(เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
จากเขา
ปาล์น้ำมัน (ใบไม่ฉีก)
อูโทเปีย
หวายข้อดำ
เต่าร้างบ้าน ( ใบลาย) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เต่าร้างยักษ์น่านเจ้า (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เหลาชะโอนภูเขา (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เหลาชะโอนพรุ
หมากพน (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ตาลโตนด(เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ลานตะวันออก (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ลานใต้ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
รังไก่ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
กะพร้อพูนศักดิ์ (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
หวายน้ำ(เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
อะตาเลีย ฟาเลอราตะ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมาก อูบน (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากเทา (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
กะพร้อ kunstleri(เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
หวายงวย (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หวายพนขนหนอน(เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
กระพร้อ naumanii (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากพร้าว (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
กระเปา
กะพร้อพรุ
หมากสง (แคระ) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เจ้าเมืองถลาง (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
ปรงแคระ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงตีนช้าง
จันผา
ปรงนงนุช (เมล็ดส้ม) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงป่าพลัดใบ(เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ค้อ ยะวา (เมล็ดงอกแล้ว ๑๐ เมล็ด)
ค้อมะก้อ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากนวล (ใบลาย) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปาร์มสามเหลี่ยม ( เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากนวล
หมากนวล (สีเหลือง) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ตาลฟ้า (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงเขาเหลื่อม (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงเขาชายทะเล (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรง ป่าดิบชื้น แหลมมะละยู ตอนบน (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)

     
Sitemap หมวดหมู่