กระเปา
หวายข้อดำ
กะพร้อพรุ
เหลาชะโอนพรุ
จากเขา
รังกับ
หมากสง (แคระ) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมาก อูบน (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เจ้าเมืองถลาง (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
ปรงแคระ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงตีนช้าง
รังไก่ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากพร้าว
เต่าร้างยักษ์น่านเจ้า (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ลานใต้ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
จันผา
ปรงนงนุช (เมล็ดส้ม) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงป่าพลัดใบ(เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ค้อ ยะวา (เมล็ดงอกแล้ว ๑๐ เมล็ด)
ค้อมะก้อ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปาล์น้ำมัน (ใบไม่ฉีก)
หมากนวล (ใบลาย) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปาร์มสามเหลี่ยม ( เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากนวล (สีเหลือง) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากนวล
ตาลฟ้า (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ลานตะวันออก
ปรงเขาเหลื่อม (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงเขาชายทะเล (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรง ป่าดิบชื้น แหลมมะละยู ตอนบน (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงเลย (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรง ป่าดิบชื้นประเทศพม่า (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงลพบุรี (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรง ป่าดิบชื้น แหลมมะละยูตอนกลาง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรง เขาชะเมา (ฟอร์มชุมพร) (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ค้อ ออสเตรเลีย(เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงเขาชะเมา (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปีบ
อะตาเลีย ฟาเลอราตะ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
กะพร้อ เจ้าเมืองตรัง (ใบเต็ม)(เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
เต่าร้างยักษ์ คีรีวงศ์ (ต้นสูง ๑๒ นิ้ว)
ปรงปราณบุรี (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากเทา (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หลุมพี หรือ กะลูปี ในภาษามาเลเช๊ย (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ตาลกิ่ง โครเรเซีย (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ศรีสยาม (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
บังสูรณ์ หลังขาว (ต้นสูง ๒ เมตร)
หมาก Nenga (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
หิน
ต้นเต่าร้างยักษ์น่านเจ้า

     
Sitemap หมวดหมู่